Nov 8, 2012

MUNGGA LANYA ( Jinghpaw sumla hkrung )

Jinghpaw sumla hkrung ni hpe marit maroi rai yu mayu taw ai manaw manang ni a matu Ta gaw na Mungga lanya ngu ai jinghpaw sumla hkrung langai hpe bai mara dat ya sai hku re.


jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng hpe tinang chye ai hpaji hte Mungga garan gachyen da ai sumla hkrung langai mung rai nga ai..

n dai VCD hten taw ai majaw Computer kaw n mai Burn la na grai grai yak kau sai..ladat mung grai hkum mat jang she n dai VCD sumla hkrung hpe Blog du sa manaw manang ni lata de lu madun dat ai hku re..ra rawng taw ai nga yang ngai Tingsan a shut shai ai lam she rai na re..yawng hpe tawng ban dat n ngai..

yawng ni yu n gun jaw la ga..

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...