Nov 20, 2012

MANGSHI BUGA NA MANGAI TEN ( Sumla hkrung )

Sakhkung Mung Ga shapoi dap kaw na shapoi madun dan mat wa ai mangshi buga a mangai ten ni hpe shagrau da ai sumla hkrung langai hpe bai chyawm yu n gun jaw la ga..
ndai sumla hkrung hpe yu ai shaloi n ta de grai dum marit wa ai hte buga hpe myit shingran let garen gari nga grai hkam sha wa ai ..


n dai zawn anhte wunpawng myu sha ni a htung hking lam , sut masa lam , buga lam, gaga baw hpan myu myu ni hpe htawng madun dan ya taw ai n dai lamang hpe grai yu n gun lu ai hku re..n dai sumla hkrung a hpang jahtum de na ( ah Ga Ga ) ngu ai gamung gadun lamang hpe mung grai yu ra ai ..mani hpa shachyoi let hpaji jaw ai ladat mung rai nga ai..
n dai sumla hkrung kaw na shat shamai malu masha ni hpe mung marit maroi she nga mat sai ..

myenmung de na wunpawng myusha ni gaw n dai zawn galaw da ai hpe n mu hkrup shi ai hku re..yawng ni tinang a mangai ten ni hpe gara hku lai di mat wa sai kun ngu ..she marit dat yu ga..1 comments:

lama. awnglu said...

grai kaja ai myit hta gra hkra ai law,ya na zawn miwa hkran na sumla ni yu lu ai mungdan n bung tim langai kaw sha rau nga ai zawn hkam sha ai law. video file ndai hpe download galaw la mayu ai wa n chye galaw la ai le chyeju hte tsun dan mai na kun

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...