Nov 11, 2012

KGB ARCHIVER

Tinang a video, sumla, games, gaga bawhpan ni yawng hpe 10 GB ram nga ai kaw na 10 MB ram gaji mat wa hkra mai gyit hkang kau ai Archiver software langai hte bai shachyen ya mayu ai hku re.n dai software gaw winrar hte maren sha re..


winrar chye lang jang n dai mung chye lang sai..n dai software hte gyit hkang da ai File ni hpe hpyen lu na matu n dai Software hte sha bai lang ra ai hku re..free version re majaw liciens a matu n tsang ra ai hku re..

n dai software hpe lang na nga jang tinang na computer gaw yawm dik 256 MB Ram hte 1.5 GHz Processor nga ra ai hku re..bai na n dai software hte file kaba ai ni hpe gyit ai shaloi ten grai jaw ra ai hpe mu lu na re..

gara hku mi rai rai 1 GB ram nga ai video file hpe gyit dat yang 5 MB ram re file hpe lu jang gaw Gmail kaw na tim tinang na manang ni hpe file mai sa ya sai le..
a kyu nga ai software langai re ngu mu mada ai.myit lawm ai ni lawu kaw download galaw la mat wa ga..
password =  jinghpawtingsan
CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...