Jul 19, 2015

30 LANG NA MUNG ZUP HPAWNG ALBUM ( Hting Nai Ginwang )

Hting Nai ginwang kaw galaw lai mat wa sai 30 lang na mung zup hpawng kaba hpe shagrau ai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..moi de na yungwi ninghkring kaba ni grai law shang lawm da ai hpe madat lu na re..

grai grai marit maroi zawn nga mahkawn ni mung rai nga ai..n dai zawn re mung zup hpawng mahkawn ni hpe madat ai shaloi mung zup hpawng sa ga ai manaw manang ni gaw grai marit maroi zawn nga na re..Gin sum kasha hkan e manam let buga grai law ai kaw na myu sha ni yawng hte hkrum zup lu ai majaw grai pyaw ai ..

Tingsan gaw grai marit ai dai ten ni hpe..mung zup hpawng hkan e DawJau galaw lai wa ai ten ni hpe majoi she marit ai..yawng ni marit maroi rai bai madat n gun jaw la ga..Hting Nai ginwang de na manaw manang ni gaw buga de she n dum taw na..' :(

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...