Oct 11, 2012

KACHIN VCD KARAOKE ALBUM

Du sa manaw manang ni a matu jinghpaw VCD karaoke mahkawn album langai hpe bai mara dat ya ai hku re.n dai vcd ni hpe youtube kaw mung mara da ngut sai hku re..moi de na grai grai pyaw ai jinghpaw mahkawn ni rai nga ai.

yawng ni madat ga ngut ai hte na ga sai mahkawn ni rai nga ai..myenmung de htet da ai vcd ni kaw lawm wa na bai mara dat ya ai hku re..mp3 hte rau vcd hku na mung mara da ya ai ..yawng ni madat n gun jaw la ga..grai marit maroi re mahkawn ni re..

CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...