Oct 9, 2012

HACHIKO ( True story movies )

Japan mungdan kaw na Hachiko ngu ai Gwi langai a lam hpe gayet da ai sumla hkrung langai hpe du sa manaw manang ni mung bai yu lu na matu mara dat ai hku re..n dai Gwi a  hkrang sumla hpe gaw japan mungdan kaw na shibuya station kaw mu lu na hku re..japan de na manang ni gaw sa du yu mai na re..

tinang a madu hpe grai sadi dung ai hte madu bai wa na ten hpe lat taw ai Gwi langai a lam rai nga ai..n dai sumla hkrung hpe yu na myi pri grai yan kau sai  :(

yu mayu ai ni lawu na link kaw click na yu ga..tinang hte htap manu ai link kaw na yu ga..
Watch link 1
Watch link 2

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...