Oct 16, 2012

ACE TRANSLATOR SOFTWARE ( Full version )

Du sa manaw manang ni a matu Ga gale ya ai software langai hte bai shachyen ya mayu ai hku re.yawng chye ai hte maren google translator hpe lang let mung ga mai gale la ai hku re..rai tim internet n lu ai ten hta google n mai hpaw jang gara hku ga gale la na..

n dai software gaw mungdan grai law law ga ni hpe mai gale la ai hku re..tinang gale dat ai ga ni hpe mung n sen mai shapraw la ai majaw language hpe hkaja taw ai manaw manang ni a matu a kyu nga na re..full version mai lang na matu serial key mung bang da ai hku re..moi de kalang mara da ga sai hku re.raitim update n nan bai pru wa ai majaw bai mara dat ya ai hku re..yawng hpe grai chyeju kaba sai..
mai gale ya ai language ni
 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Dutch
 • Portuguese
 • Spanish
 • Catalan
 • Greek
 • Russian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Japanese
 • Korean
 • Finnish
 • Czech
 • Danish
 • Romanian
 • Bulgarian
 • Croatian
 • Filipino
 • Hindi
 • Indonesian
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Norwegian
 • Serbian
 • Ukrainian
 • Slovak
 • Slovenian
 • Swedish
 • Polish
 • Vietnamese
 • Arabic
 • Hebrew
 • Turkish
 • Hungarian
 • Thai
 • Albanian
 • Maltese
 • Estonian
 • Belarusian
 • Icelandic
 • Malay
 • Irish
 • Macedonian
 • Persian
 • Galician
 • Welsh
 • Yiddish
 • Afrikaans
 • Swahili
 • password = jinghpawtingsan
  CLICK HERE

  0 comments:

  TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

  jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

  LAMA MI TSUN DA RIT YAW...