Sep 11, 2012

SHUT HPYIT MARA KYUT BYI A ( KGZ )

Du sa manaw manang ni a matu jinghpaw karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya ai hku re..n dai mahkawn album hpe gaw jinghpaw tingsan a daidaw buga kutkai Ginwang de na shapraw dat ai album langai re.
3 lang na KGZ ni a rap shapan shakawn mahkawn album langai rai nga ai..kutkai buga de na manaw manang ni yawng madat n gun jaw la let tinang a buga hpe dum shing ran nga ga..
                                                album cover sumla gaw n re..


  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...