Sep 18, 2012

GO ON TO MATURITY ( NAWNG NANG CHYUM JAWNG )

Nawng nang chyum jawng kaw na shapraw da ai jinghpaw karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re.n dai mahkawn album n nan pru wa ai shaloi jinghpaw tingsan ni pi grai grai mahkawn kau sai hku rai nga ai..
dai shaloi gaw Tape hku na shapraw da ai majaw n dai album hpe tape kaw na bai burn la da ai hku re..du sa manaw manang ni yawng madat n gun jaw la let karai hpe shakawn nga lu u ga..
                                              album cover gaw n re

nawng nang chyum jawng kaw hpaji sharin la let mungkan shara shagu de du hkawm mat wa ai jawng ma gaji, kaba ni yawng n dai album hpe madat let nawng nang chyum jawng hpe bai marit shingran dat yu ga,..  CLICK HERE

1 comments:

dabang said...

Dear
myit su wa hkau tingsan

marit maroi ndai mahkawn ni hpe bai lu madat ai majaw grai kabu chyeju dum ai. nye a nawng nang jawngma prat hpe kalang bai shadum dat ya ai majaw mung chyeju dum sai.
dai gabaw gaw "maturity" langai mi sha gaw nre. "Go on to maturity" nga ai re. hpami rai tim grai chyeju kaba rai sai.

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...