Sep 28, 2012

HP LASERJET 1300 DRIVER SOFTWARE

Cbox kaw hpyi da ai hp laserjet 1300 driver software hpe mara dat ya ai hku re..n dai software hte bungli byin n byin gaw n chyam yu ai hku re..printer n lu ai majaw  :P
dai majaw hpyi ai manang she chyam yu nu..n lu jang mung bai shana wa rit..myu baw hpan 2 bang da ya ai hku re.langai n rai yang langai hte gaw mai na kun ngu na..shut mat jang mung chye na ya rit..

password = jinghpawtingsan
CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...