Sep 9, 2012

GA HTAW LIT NI ( Karai mahkawn )

Du sa manaw manang ni a matu jinghpaw karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..jinghpaw tingsan kalang pi n na ga ai album mung rai nga ai..gara buga de na ni shapraw dat ai hpe mung n chye ai hku rai nga ai..du sa ai manang ni kaw na n dai album hte seng na chye ai ni nga yang comment naw jaw kau da rit yaw..
yawng hpe grai chyeju kaba sai..
  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...