Sep 21, 2012

DIE HARD NAKATOMI PLAZA ( Pc Game )

Games ni hpe marit maroi ginsup ra ai manaw manang ni a matu game langai hpe bai mara dat ya sai hku re.gara hku ginsup ai baw re gaw tingsan n chye ai majaw n lu tsun dan ai hpe chye na ya rit..

Games ninghkring ni she ginsup yu na comment jaw da rit..file size nau n gaba ai sha tinang a computer kaw majoi ginsup chyai na ram gaw mai na re..myit lawm ai ni lawu kaw donwload galaw la mat wa ga..
file hpe download galaw ngut na winrar hte hpyen dat na folder kata kaw na lawu na sumla kaw na zawn nakatomi ngu ai application hpe click na mai ginsup sai hku re..


password - jinghpawtingsan
CLICK HERE

1 comments:

Anonymous said...

heheh game gaw grai kam ginsup ai law hkau e.. ninghkring gaw nre heheh chyeju kaba yaw..... Game Kaba ni ma maibyin yang gaw mara ya rit yaw

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...