Aug 16, 2012

TSAWRA AI LAM ( Sumla Hkrung )

Jinghpaw sumla hkrung ni hpe marit maroi rai yu mayu ai manaw manang ni a matu tsawra ai lam ngu ai jinghpaw sumla hkrung langai hpe bai mara dat ya sai hku re..n dai sumla hkrung hpe yu ngut ai ni mung grai law na sai..pru ai mung na sai hku re..n lu yu shi ai manaw manang ni hte rau kalang bai yu n gun jaw la ga..yawng hpe grai chyeju kaba sai..

1 comments:

Anonymous said...

Gara hku yu ai baw ta nmai yu aile jing hpaw ting san e

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...