Aug 29, 2012

TINGSAN A BELGIUM HKRUNG LAM

Europe kaw du taw nga ai hpu nau Tibet ni a shaning shagu galaw ai gawdin shing jawng poi hta jinghpaw tingsan sa shang lawm lai wa ai 3 ning pi rai wa sai hku re..laning hte laning Tibet masha ni grai grai law jat wa ai hte poi lamang mung grai kaba wa ai hku re..
shanhte a yaw shada ai lam gaw Tibet myu sha ni gara hkan mi du hkawm taw tim shada hkrum zup lu hkat na matu shanhte Tibet myu sha ni hpe mungkan kaw grau grau chye wa na matu galaw ai lamang langai re ngu na chye lu ai hku re..
law ma lawng gaw ramma ni sa du shang lawm ai hte ramma mahkawn shabrang shada mu hkat n na myu sha shada da hkrum zup shangun ai hpe mung  mu lu ai hku re..hpu nau Tibet ni zawn gaga myenmung na Karen hpu nau ni hte Hkang hpu nau ni mung dai zawn lamang ni galaw ai hpe mu lu ai hku re..
raitim anhte jinghpaw wunpawng myu sha ni gaw GALOI MI SHE.......
 
 
 
 
 
 

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...