Aug 11, 2012

PADANG HKRUNG LAM A KRAW MADAI N SEN NI

Ya dai ni an hte kanu mungdan hta byin taw nga ai dinghku majan a majaw an hte myu sha ni yawng hpang de mahkawn yu ngwi, sumla hkrung ni hku na an hte ni yawng hpe  Messages ni jaw taw ai mahkawn album langai hpe mara dat ya ai..

n dai album hpe majoi madat shalai kau ai n re ai sha nang ngai yawng sung sung myit yu let tinang dang di ai maga de na shang lawm a nut sa wa ga..Anhte Myu sha ni yawng Pu gang masin machyi let myitrum shakut sa wa ga ......


CLICK HERE


0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...