Aug 12, 2012

KUTKAI PA DE DUM AI ..

Gara kaw mi du hkawm ai rai tim gadai mung tinang a daidaw buga hpe gaw a yan myit dum nga na re..ngai jinghpaw tingsan wa mung ngai na daidaw buga kutkai pa de grai dum taw ai.ngai zawn kutkai pa buga de na manang ni mung kutkai pa hpe myit dum taw yang n dai sumla ni hpe yu chyai ga..
ps : sumla yawng online kaw na mahkawng da ai re.. :)

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...