Aug 14, 2012

KO MYANG SHANG HKOI ( Zaiwa mahkawn )

Du sa manaw manang ni a matu zaiwa mahkawn album langai hpe bai mara dat ya ai hku re.n dai mahkawn album hta e yu-ngwi ning hkring ni grai law shang lawm da ai hpe mu lu ai hku re..
yawng ni madun n gun jaw la ga..grai chyeju gaba sai..  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...