Aug 20, 2012

FINALE SONGWRITER ( Full Version )

Software mying hpe yu dat ai hte hpa baw software ngu chye na re..mahkawn ka shalat ai manaw manang ni a matu a kyu nga na kun ngu na mara dat ya ai hku re..n dai software hte n-si nut ni hpe tinang ra ai hku mai jahkrat la na tinang jahkrat da ai melody ni hpe bai madat ai hte mp3 hku na mung mai save la ai hku re..
Owntune ni ka shalat ai manaw manang ni hte majoi gajam chyai mayu ai manaw manang ni myit lawm jang lawu kaw download galaw la mat wa ga.

ps = file size loi kaba ai majaw part(1)(2) garan na mara da ai hku re.lahkawng yan hpe download galaw ngut jang she part 1 hpe hpyen dat jang file ni yawng lu la sai hku re..
software hpe install galaw ngut jang kalang dat n run shi ai sha crack file hpe songwriter file location kaw copy patse wa jahkrat dat jang full version rai mat sai hku re..yawng hpe grai chyeju kaba sai..

password = jinghpawtingsan
part (1)
CLICK HERE
part (2)
CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...