Nov 28, 2011

AH NI SHA NGA RIT ( Nan Lung)

Ah Ni Sha Nga Rit ngu ai nan lung a mahkawn album hpe bai mara dat ya sai hku re..mahkawn ding sa rai tim kalang bai madat let n lu shi ai ni mung download mai galaw la na matu bai mara dat ya ai hku re..yawng hpe grai chyeju gaba sai..

  CLICK HERE

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...