Jul 25, 2011

LASHIO PA DE SA CHYAI GA..


ngai na dai daw buga gaw kutkai pa..ten ladaw me jawng lung lai wa ai gaw lashio pa..dai re majaw lashio pa de kalang bai wa chyai yu ai le..du sa ai manang ni kaw mung sammung lashio buga de na manang ni lawm yang n dai sumla ni hpe mu ai shaloi tinang a buga de bai hpang gara lu na matu le.n du ga ai ni mung sumla hpe yu na du ga kau saga.. :)

                              lashio mare ka ang nawku jawng kaba rai nga ai..
mare ka ang nawku jawng kaba hpe shingdu maga de na yu dat yang..
n dai gaw mare ka ang nawku jawng gin ra rai nga ai..
lashio daksu rai nga ai..ngai nlung kau dat ai jawng.. :p
lashio gyi galilee nawku jawng re..ngai mung n du ga na sa du kau da sai.
lashio gyi galilee nawku jawng a kyuhpyi gawk hpe mu lu yang..
lashio Edin nawku hpung..ngai nga ai sha loi gaw n dai zawn n re shi ai
Edin nawku jawng kata maga de n dai zawn mu lu ai.
Edin nawku jawng hpe makau de na mu lu ai hku re..
Sin na nawku jawng rai nga ai..ngai nga ai shaloi gaw n dai zawn nre,
lashio myu kata na RC nawku jawng
lashio daw 5 kaw na RC nawku jawng
lashio pa..
lashio pa..
lashio pa.
n dai gaw gaw nagayone pagoda re..
ye kan taung nga ma ai.lashio kaw na mahkawn shabrang ni grai sa sa re.. :)
n dai gaw nagayone kaw na su taung pae pagoda.
n dai gaw myu shingan kaw na pagoda..
lashio du jang n sa n mai shara langai re.ta-yout-bone-kyawng
ta-yote-bone-kyaung..
ta-yote-bone-kyaung n ta kaw na lashio view hpe mada yu dat yang
lashio pa nga hte maren pa pa re..hehe
n dai gaw manmau mare n tsa de na gayet dat ai re
dai ram yu da jang lashio pa hpe shing ran hpra hpra mai mu na sai i..sa du chyai ai manang ni yawng hpe grai cheyeju gaba sai ..

1 comments:

Anonymous said...

yawng gaw n re ga si langai lahkawng daram shut shai taw nga ai.lashio kaw na tsi jaw gawk ni hpaji sharin jawng ni hpe mung mu mayu ai.

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...