Aug 19, 2015

KANGKA SADI DUNG AI HTE HKRISTU HTA KABA RAWT WA GA..

KBC, Uru sengmaw ginwang kaw na galaw shapraw dat ai Hkristan Dinghku hte seng ai Karai mahkawn Album langai hpe bai mara dat ya nngai law..yawng ni Original DVD ni hpe mung mari ngun jaw la ga ngu saw lajin mayu nngai law..Credi to Kachin Music Lover

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

Aug 17, 2015

K.JA NU A MARIT MAROIT MAHKAWN NI

Yungwi ninghkring kaba K.Ja Nu a marit maroi mahkawn dingsa ni hpe bai madat hkam sha chyai lu na matu..jinghpaw tingsan kyem da ai mahkawn ni hpe bai mara dat ya nngai law..ya prat na Ramma ni nau nna ga mat sai mahkawn ni grai law na re..
yawng ni madat ngun jaw hkam sha chyai ga..K.Ja Nu a sumla hpe VCD kaw na bai gayet la ai majaw grai n tsawm taw ai..lama K.Ja Nu a sumla tsawm tsawm re lu ai ni nga yang chyeju hte tingsann@gmail.com kaw sa ya marit ngu garum hpyi dat nngai law..
K.Ja Nu a mahkawn ni hpe n dai shara kaw sha bai matut zing da mat wa na re..

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

Aug 12, 2015

GALOI NHKA ( Lahtaw Zau Lum )

Lahtaw Zau lum a mahkawn Album ningnan hpe bai mara dat ya sai yaw..mahkawn album ningnan myit mada taw ai manang ni a matu madat hkam sha chyai ga ...original DVD mung pru sai re majaw yawng ni mari ngun jaw la ga ngu saw lajin nngai law..Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..
Ma tut hti na

MADU YESU HTE RAU ( Group Album )

Madu yesu hte rau ngu ai karai shakawn mahkawn Album langai hpe bai yawng ni madat ngun la let karai hpe shakawn sa wa ga...ndai mahkawn album hpe galoi na shapraw ai hte gara buga ni shapraw ai hpe nchye lu ai majaw info ni nlu mara da ya sai..


mahkawn gabaw ni mung nlawm wa ai majaw ntsun ka bang dat ya sai...album cover mung nlu ai majaw nlu mara da ya ai hpe hpyi nem dat nngai.

ndai Album hte seng na chye ai ni nga yang mung comment naw jaw da ya rit ngu saw lajin dat nngai law..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..
Ma tut hti na

Aug 11, 2015

JAWBUM MAHKAWN

Jinghpaw wunpawng myu sha ni a masin salum langai rai nga ai Jaw bum hte seng ai mahkawn Album langai hpe bai mara dat ya ai hku re..ndai mahkawn Album kaw na mahkawn ni gaw Jaw bum hpe shalat da ai mahkawn ni hkrai re..


Jaw Poi Jaw masat mahkawn mung rai nga ai..rai tim Album kaw lawm ai mahkawn gabaw ni n chye mat ai majaw ndai hku sha mara dat ya ai hpe chye na ya marit yaw..Ya prat hta Grai tam la yak mat sai mahkawn ni re majaw manang ni madat chyai na matu bai tam mara da ai hku re..
mahkawn hpe zing da mayu ai manang ni a matu mung download link jahkrat da ya ai yaw..

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...

JINGHPAW SHAKAWN MAHKAWN BUK -MP3

Mahkawn Download Link

Tinang Ra ai Mahkawn hpe Lata na Download la na matu.. CLICK HERE Mahkawn Buk 370 hpe Download la na matu.. CLICK HERE