Jul 22, 2015

LAK LAI AI MAHKAWN NI...

Ndai mahkawn ni hpe gaw Jinghpaw Tingsan Lak san lata shaw da ai mahkawn ni re majaw Lak lai ai mahkawn ni ngu na gabaw jaw da ai hku re..hpa majaw i nga yang ndai album kaw lawm ai mahkawn ni gaw anhte jinghpaw wunpawng myu sha ni kaw ram ram taw ai mahkawn ni re majaw le..


1- chyoipra ai poi daw de..
yesu hkrung rawt ai mahkawn ni..yesu u dang ntsa kaw si hkam ai lam ni hte seng na shalat da ai mahkawn ni grai law tim..Poi daw de shang wa ai shaloi shakawn mai ai mahkawn hpe shalat da ai gaw ram ram nna ga ai majaw re..

2-Hpaji hkung ga..
Hpaji hte seng na shalat ai mahkawn ni mung grai law tim tinang hpe shalat dat ai hpaji jawng hpe chyeju shakawn ai mahkawn gaw tingsan mung nna ga shi ai majaw re..

3- Ah hpu Ba...
kanu kawa ni a lam gade shalat da tim Kahpu langai a tsawra myit hpe shalat da ai gaw ndai sha naw na ga ai majaw..

4- Ja htawng htu..
Ma birthday mahkawn ni grai law hkra madat ga tim..anhte wp myu sha ni a matu a hkyek ai ma jahtawng htu ai lam hpe shakawn ai mahkawn gaw ndai sha naw na ga ai majaw re..

5- Jawng sara..
Jawng sara a lam hpe shalat ai mahkawn mung ndai langai sha naw na ga ai ..gaga naw nga yang nga na re..tim ndai mahkawn gaw jawng sara langai a lam hpe lak san shalat da ai majaw re..

6-Sai lam..
Ramma ni a matu ahkyek dik ai mahkawn langai mung rai nga ai..Nam hpam lu sha hte seng na shalat da ai mahkawn ni gaw grai law na re..rai tim ndai mahkawn gaw Ramma law law a salum hpe hkra machyi shangun ai mahkawn langai rai na re ngu ...

7- Anhte a Laika
Ahkyek dik ai anhte Myu sha ni a Laika hpe shalat da ai mahkawn gaw ndai langai sha naw nga sam ai..yawng ni a matu manu dan dik ai mahkawn langai re majaw..

8- Shayi sharawt poi....
Hkungran poi mahkawn ni gade law tim...num sha langai a prat hta a hkyek dik ai shayi sharawt poi hpe shalat ai mahkawn gaw ndai sha naw na ga ai majaw re.

9- Hkristan Dinghku a lachyum..
Hkristan dinghku gade she gaw de wa tim Hkristan dinghku a lachyum hpe nchye na mat ma wa ai anhte myu sha ni a matu grai ahkyu nga ai mahkawn langai re majaw..

10- Dwi a Myi Prwi
Tinang tsaw ra ai Nu hte Wa hpe shakawn ai mahkawn gade law tim Dwi ni hpe shakawn da ai mahkawn gaw ndai sha naw re..gaga nna ga yu shi ai majaw Dwi hpe tsawra chye ai ni naw shalat ya marit ngu hpyi lajin nngai..

11- Shaning ning nan..
x'mas mahkawn ni gade she law tim shaning ning nan hpe hkap tau ai mahkawn gaw nau nna ga ai hku re..dai majaw anhte a shaning ning nan hpe hkap tau la ai mahkawn mung ahkyak na re ngu..

12- Ban sa pyaw lu na..
Ndai mahkawn mung anhte shing gyin masha ni a matu grai manu dan ai mahkawn langai re..mungkan masha ni sak hkrung ai ten shakawn ai mahkawn ni grai law tim masha langai a hpang jahtum na ten hpe shakram dat ai mahkawn gaw ndai langai sha naw na ga ai..

( mahaw seng hpung a myit dum ai lam ngu ai yawng hkyen mahkawn gaw manang langai nnga mat ai shaloi hkawn mai ai mahkawn langai re nga ai..)

ndai ram nga yang manaw manang ni a matu ahkyu nga ai Album langai gaw rai na sai ngu..


PS- Tingsan grai naw tam taw ai mahkawn kaw..
( Nta Dingshawn shang ai shaloi shakawn ai mahkawn hte Ji Dwi hpe shagrau ai mahkawn )

tsawra ai manang ni kaw nga yang naw shalai ya rit ngu lajin mayu nngai law..


Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

MASAT N HTOI NI A LAM ( Karai Mahkawn )

Yawn ni ngwi pyaw ai xmas ten rai u ga ngu shawng ningnan shakram dat n ngai..ya kalang bai du sa manaw manang ni yawng a matu jinghpaw karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..

n dai album gaw laklai ai album langai mung re ngu mu mada ai hku re..hpa majaw i nga jang an hte christian ni yawng a masat n htoi kaba ni hpe shakawn da ai mahkawn ni grai lawm ai majaw manu dan dik ai album langai re..

kawa masat n htoi
kanu masat n htoi
poi daw shakawn mahkawn
karai  hpe shakawn ai mahkawn ni karai a chyeju ni hpe shakawn ai lam ni hte grai hpring zup ai karai mahkawn album langai re..
yawng ni madat n gun jaw la let karai a chyeju ni hpe tut shakawn nga lu u ga..
mahkawn hpe ra ai ni nga yang mung download galaw la ga..

Ma tut hti na

Jul 21, 2015

LAK SAN MASAT NHTOI SHAKAWN NSEN

Blog du sa manaw manang ni a matu manu dan ai karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya nngai..n dai album gaw gabaw hte maren lak san htoi ni hpe lak san shakawn da ai mahkawn ni rai nga ai..


kanu , kawa, chyeju dum, xmas ,hkrung rawt, ramma, chyeju shakawn.......grai hkawm sai album rai nga ai..yawng ni madat n gun jaw la ga..ra ai mahkawn nga yang mung download la mat wa ga..

credit - kachinmusiclover
Ma tut hti na

Jul 19, 2015

30 LANG NA MUNG ZUP HPAWNG ALBUM ( Hting Nai Ginwang )

Hting Nai ginwang kaw galaw lai mat wa sai 30 lang na mung zup hpawng kaba hpe shagrau ai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..moi de na yungwi ninghkring kaba ni grai law shang lawm da ai hpe madat lu na re..

grai grai marit maroi zawn nga mahkawn ni mung rai nga ai..n dai zawn re mung zup hpawng mahkawn ni hpe madat ai shaloi mung zup hpawng sa ga ai manaw manang ni gaw grai marit maroi zawn nga na re..Gin sum kasha hkan e manam let buga grai law ai kaw na myu sha ni yawng hte hkrum zup lu ai majaw grai pyaw ai ..

Tingsan gaw grai marit ai dai ten ni hpe..mung zup hpawng hkan e DawJau galaw lai wa ai ten ni hpe majoi she marit ai..yawng ni marit maroi rai bai madat n gun jaw la ga..Hting Nai ginwang de na manaw manang ni gaw buga de she n dum taw na..' :(

Ma tut hti na

Jul 11, 2015

TSAWRA AI LAM ( Lasaw Lum nan )

Lasaw lum nan a mahkawn Album hpe yawng ni madat hkam sha lu na matu bai mara dat ya nngai law..Bai na yawng hpe hpyi nyem mayu ai lam gaw lai wa sai ten hta jinghpaw tingsan Web kaw na mahkawn ni madat nmai mat ai hte download nmai mat ai gaw jinghpaw tingsan mari da ai server down mat ai majaw rai ng ai...

dai majaw ya kalang bai server ningnan mari let mahkawn ni hpe bai mara mat wa na lam tau shana dat nngai law..sa du chyai ai manaw manang ni a ngun hte sha ya dai ni du hkra jinghpaw tingsan ngu na sak hkrung taw ai rai nga ai majaw yawng hpe chyeju dum let..

Madat mayu ai mahkawn ni Hten taw yang Tingsann@gmail.com , jinghpawtingsan@gmail.com kaw shana wa rit yaw..
Ma tut hti na

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...

JINGHPAW SHAKAWN MAHKAWN BUK -MP3

Mahkawn Download Link

Tinang Ra ai Mahkawn hpe Lata na Download la na matu.. CLICK HERE Mahkawn Buk 370 hpe Download la na matu.. CLICK HERE