Jul 29, 2014

HKA KAHTAWK MI SHA PI SHANG LAWM YA RIT..

Tsawra hkung ga ai jinghpaw Wunpawng myu sha ni yawng hpang de...

Nang Beer gawm mi lu kau na rai yang..
Nang Hka yawm bu mi marawp kau na rai yang..

Anhte Myu sha ni a Shawng lam hpe Shingran mu dat yu rit..

Hpaji nchye ai majaw masha ni Roi ai hpe hkrum sai..
Hpaji nchye ai majaw mungkan lahkam hpang hkrat sai..
Hpaji nchye ai majaw Jam jau hkrum sai..

Ya dai ni Jawng hpaji hpe sharin taw na rai nga ai Ma ni a shawng lam Grai nan nsin chyip rai taw nga sai...

Tinang a hka kahtawk mi ram sha pi dai Ma ni a shawng lam.
Anhte myu sha ni a shawng lam hta Nang , Ngai , Yawng shang lawm ya na hpe myit mada ai..

Ma ni a jawng laika hpaji hta Hka kahtawk mi ram sha pi madi shadaw ya lu na matu

lawu na Link kaw CLICK let Tinang dang di ai ram shang lawm mat wa ga ngu

Jinghpaw Tingsan kaw nna akroi anoi saw lajin dat nngai law...

http://www.gofundme.com/bogwcs


Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

Jul 19, 2014

KACHIN EUROPE CUP LAMANG ( VIDEO )

Lai wa sai July 5 hta Netherland mungdan kaw galaw lai mat wa ai Euroep Mungdan du jinghpaw wunpawng myu sha ni hkrum zup let Gawdin shingjawng poi galaw lai wa sai kaw na lamang Gadun mi hpe mara dat ya ai hku re..
ndai Video hpe Edit galaw ya ai ( Naw marip ) shani tup lata she Tsu hkra Camera hpai na dem ya ai ( Ah San ) hpe mung chyeju dum ai lam ndai shara kaw na tsun dat mayu nngai law..

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

GAREP MADU ( Lahkri Htu Shan )

Jinghpaw Yungwi shayi Lahkri Htu Shan a Album nnan hpe bai mara dat ya nngai ...Album Gabaw mung Grai mite ai zawn mahkawn ni mung grai pyaw grai ngawn ai hpe hkam sha lu na re..
yawng ni madat n gun jaw la ga ngu saw laji nngai law..


Original CD ni hpe mung mari ngun jaw let Lahkri Htu Shan hpe madi shadaw let Jinghpaw Yungwi mungkan kaw na hkap tau la ga...

Credit to kachin music lover


CLICK HERE 
Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

Jul 14, 2014

KALANG SHA PU AI SALUM PAN ( Jinghpaw sumla hkrung )

Kalang sha pu ai salum pan ngu ai jinghpaw sumla hkrung langai hpe bai yu ngun jaw la ga i.ndai sumla hkrung hpe jinghpaw tingsan web kaw mara na matu ahkang jaw ya ai bumdaw sabaw ( DK ) hpe chyeju dum ai lam ndai shara kaw na tsun dat nngai law..

Anhte myu sha ni gara kaw du tim tinang a htung ,tinang a Ga hte hkrang shala ai sumla hkrung ni hpe gaw grai marit chye ma ai ...
yawng ni myit dik hkra yu la ga ngu..

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

Jul 11, 2014

BUM LAT HKA ( Jinghpaw sumla hkrung )

Jinghpaw Tingsan kaw du sa ai manaw manang ni hpang de Hpyi Nyem mayu ai lam mung nga ai hku rai nga ai..Jinghpaw Tingsan hpe Hkum Hkum Ra Ra rai myu baw hpan grai hkum hkra mara ya mayu ai rai tim Lam a myu myu a majaw Update galaw ai hta Gawng kya wa ai majaw grai hpyi nyem ai hku re..

Computer lam hte seng na mung grai mara mayu tim Yak hkak ai lam a majaw nlu mara mat sai zawn Software ni hpe mung Software gaja mu jang she hta mara dat dat re prat rai mat sai hku re..

Rai tim Anhte jinghpaw Wunpawng myu sha ni Yungwi hte Sumla hkrung ni hpe gaw dang di ai ram mara ya taw ai hku re..Jinghpaw Tingsan kaw du sa ai manang ni hpe Nam chyim hkum hkra jaw mayu ai re wa...Ganing nchye di mat sai majaw chye na ya marit ngu..

ya ndai lang gaw Bung lat Hka ngu ai jinghpaw sumla hkrung hpe bai mara dat ya ai hku re..Grai hkrak ai sumla hkrung langai mung rai nga ai ..nyu ga shi ai manaw manang ni yu ngun jaw la ga ngu...

Special Thank to Bumdu sabaw ( Dk )

Na Matu Lakang Ning Gam Langai Ram Sha Pi Byin Tai Ya Lu Na Matu Myit Mada Let...........Jinghpaw Tingsan
Ma tut hti na

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...